فارسی English
امروز جمعه 3 بهمن ماه 1399 | 2:57 PM

واحد بازرگانی

واحد بازرگانی واحد بازرگانی شرکت ایران تایر متصدی ارزیابی مالی فعالیت‌های خرید خارجی، فرصت‌های سرمایه گذاری، طرح‌های توسعه و گسترش روابط تجاری بین الملل می‌باشد. این واحد بازرگانی با بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری و طرح‌های توسعه شرکت شامل راه‌اندازی کسب و کارهای جدید در حوزه فعالیت شرکت، سرمایه گذاری‌ها، بررسی سود آوری و جریانات مالی، امکان پذیری فنی و نهایتا تهیه طرح‌های تجاری کسب و کار سعی در توسعه شرکت دارد. گسترش روابط علمی‌ و تجاری با سازمان‌ها و شرکت‌های بین المللی نیز از فعالیت‌هایی است که در دستور کار واحد بازرگانی شرکت ایران تایر قرار دارد.