فارسی English
امروز سه شنبه 8 مهر ماه 1399 | 4:12 AM

واحد منابع انسانی

واحد انسانی به کارگیری صحیح، بهسازی نیروهای جدید و موجود، حفظ و نگهداری نیروها و کاربرد موثر نیروها از جمله خدماتی است که واحد منابع انسانی شرکت ایران تایر انجام می‌دهد.
واحد منابع انسانی شرکت ایران تایر نقشی استراتژیک در طراحی و اجرای استراتژی تحول بر عهده دارد. این واحد به تجزیه، تحلیل و شناسایی مسایل مربوط به کارکنان پرداخته و آن دسته از موضوعات مربوط به منابع انسانی که نقشی قابل توجه در موفقیت استراتژی دارند را مشخص و برجسته می‌نماید.