فارسی English
امروز پنجشنبه 2 فروردین ماه 1397 | 7:27 AM

گزارشات


» صورتهای مالی سال 1387
دانلود
----------------------------------------------------------
» صورتهای مالی سال 1388
دانلود
----------------------------------------------------------
» صورتهای مالی سال 1390
دانلود
----------------------------------------------------------
» صورتهای مالی شش ماهه سال 1390
دانلود
----------------------------------------------------------
» گزارش فعالیت سال 1390
دانلود
----------------------------------------------------------
» گزارش صورتهای مالی شش ماهه سال 91
دانلود
----------------------------------------------------------
» گزارش صورتهای مالی سال 91
دانلود
----------------------------------------------------------
» گزارش صورتهای مالی شش ماهه سال 92
دانلود
----------------------------------------------------------
» گزارش فعالت هیئت مدیره منتهی به 29 اسفند 1393
دانلود
----------------------------------------------------------
» صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 1393
دانلود
----------------------------------------------------------
» پیش بینی درآمد هر سهم با توجه به عملکرد واقعی سه ماهه اول سال 1394
دانلود
----------------------------------------------------------
» توضيحات شرکت توليدي ايران تاير در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي ۹۴ بر اساس عملکرد واقعي ۳ ماهه
دانلود
----------------------------------------------------------
1 2