امروز 7 اسفند ماه 1399 | 12:27 AM

تایر گلریز

نام تایر: گلریز
شماره طرح : GL-12
رانندگی با ان نرم و مطمئن می باشد
تایر گلریز
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
284 1086 100/2740 95/2649 S90/2558 14 7.5V GL-12 10.00-20
284 1068 90/2404 85/2322 D80/2242 14 7.5V GL-12 10.00-20
284 1068 S115/3000 16 7.5V GL-12 10.00-20
284 1068 D105/2635 16 7.5V GL-12 10.00-20
202 760 60/925 55/880 S50/830 8 5 GL-12 7.00-15
170 744 40/603 35/558 S30/512 6 4E GL-12 6.00-16
296 1098 115/3266 110/3180 S105/3080 16 8V GL-12 11.00-20
296 1098 105/2867 100/2789 D95/2703 16 8V GL-12 11.00-20
216 813 90/1402 85/1356 S80/1309 12 6 GL-12 7.50-16
216 813 90/1238 85/1193 D80/1152 12 6 GL-12 7.50-16
216 813 S90/1490 14 6 GL-12 7.50-16
216 813 D90/1310 14 6 GL-12 7.50-16
184 769 60/757 55/721 D50/680 8 4.5E GL-12 6.50-16
321 1236 S105/3955 18 8.5 GL-12 12.00-24
321 1236 D95/3465 18 8.5 GL-12 12.00-24
321 1236 105/3951 100/3833 S95/3701 16 8.5 GL-12 12.00-24
184 769 60/862 55/816 55/816 S50/776 8 4.5E GL-12 6.50-16
201 786 60/966 55/921 S50/866 8 5.5F GL-12 7.00-16
201 786 60/848 55/807 D50/764 8 5.5F GL-12 7.00-16