امروز 6 اسفند ماه 1399 | 11:34 PM

تایر ارژن

نام تایر: ارژن
شماره طرح : IT-4000
با قدرت حرکتی عالی در مزارع و زمینهای کشاورزی ویژه محور عقب تراکتورها
حداکثر سرعت 16 کیلومتر در ساعت


تایر ارژن
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
475 1558 26/3330 24/3230 22/3060 10 16 IT-4000 18.4/15-30 عقب تراکتور
475 1558 26/3050 24/2960 22/2810 10 16 IT-4000 18.4/15-30 عقب تراکتور
475 1558 26/2780 24/2700 22/2550 10 16 IT-4000 18.4/15-30 عقب تراکتور