امروز 7 اسفند ماه 1399 | 12:17 AM

تایر گلکار

نام تایر: گلکار
شماره طرح : GL-41
دارای قدرت حرکتی عالی در مزارع و زمین های کشاورزی،ویژه محور عقب تراکتورها
حداکثر سرعت 16 کیلومتر در ساعت.


تایر گلکار
ابعاد تایر بر حسب میلیمتر فشار باد توصیه شده بر حسب بار وارده تعداد لایه معادل اندازه رینگ شماره طرح شاخص سرعت اندیس بار اندازه تایر مورد مصرف
عرض مقطع قطرخارجی Recommended Tire Inflation Pressure And Load Limit In Service Play Rating Ring Size Pattern No.     Tire Size Usage
356 1562 36/2430 10 12 GL-41 (14-38)
356 1562 36/2430 10 12 GL-41 (14-38)
356 1562 36/2215 10 12 GL-41 (14-38)
432 1587 28/3140 26/2980 10 15 GL-41 16.9/14-34
432 1587 28/2880 26/2730 10 15 GL-41 16.9/14-34
432 1587 28/2620 26/2490 10 15 GL-41 16.9/14-34
472 1654 26/3590 24/3420 22/3250 10 16 GL-41 18.4/15-34
472 1654 26/3590 24/3420 22/3250 10 16 GL-41 18.4/15-34
472 1654 26/2990 24/2850 22/2710 10 16 GL-41 18.4/15-34
432 1676 24/3026 22/2879 20/2721 8 15 GL-41 16.9/14-38
432 1676 24/2774 22/2639 20/2494 8 15 GL-41 16.9/14-38
432 1676 24/2522 22/2399 20/2267 8 15 GL-41 16.9/14-38