فارسی English
امروز چهارشنبه 25 فروردین ماه 1400 | 10:10 PM

..................آشنایی با علائم روی تایر


تاریخ درج : 1395/06/02


توضیحات:
 

علائم حک شده روی تایر

 

Passenger car tire   تایر خودروی سواری

Width of tire in millimeter   پهنای لاستیک بر حسب میلیمتر

 Ratio of heigth to width   نسبت ارتفاع به پهنا بر حسب میلیمتر

Radial   شعاعی

Diameter of the wheel in inches   قطر رینگ بر حسب اینچ

Load index and speed symbol   شاخص بار و نشان سرعت

U.S.DOT safety standard code   کد استاندارد سلامت U.S.DOT

Tire ply composition & materials used   ترکیب و مواد استفاده شده در لایه تایر

 Max.cold inflation & load limit   حداکثر فشار بار سرد و حداکثر بار

Treadwear , traction & Temperature grades  درجه فرسایش آج ، کشش (چنگ زنی) و درجه حرارت

Tire Name  نام تایر

Manufacturer  سازنده