فارسی English
امروز چهارشنبه 13 فروردین ماه 1399 | 7:24 AM
  • مهدی ملائی
  • معاونت مالی و اقتصادی
  • مهدی اکبری
  • معاونت بهره برداری
  • احسان حیدری
  • مدیر سرمایه انسانی
  • اصغر اصغر پور بکتاش
  • معاونت بازاریابی و فروش
  • پروین جعفری
  • مدیر کیفیت جامع
  • سید حسن صالحی منفرد
  • معاونت تحقیق و توسعه