فارسی English
امروز پنجشنبه 2 فروردین ماه 1397 | 7:25 AM
  • مهدی ملائی
  • معاونت مالی و اقتصادی
  • مهدی اکبری
  • معاونت فنی و تولید
  • منوچهر اکبری ترکمانی
  • معاونت تأمین و برنامه ریزی
  • ابراهیم قربانی
  • معاونت تحقیقات و توسعه
  • احسان حیدری
  • مدیر امور اداری و منابع انسانی
  • عطاء اله خادم
  • مدیر امور حسابرسی داخلی
  • غلامرضا تارویردی زاده
  • مدیر امور تضمین کیفیت
  • اصغر اصغر پور بکتاش
  • معاونت بازاریابی و فروش