فارسی English
امروز چهارشنبه 13 فروردین ماه 1399 | 5:33 AM
  • سید امیر حسین شمس دولت آبادی
  • رئیس هیئت مدیره
  • مصطفی اسدی بکلوئی
  • نائب رئیس هیئت مدیره
  • حمید رضا عبدالمالکی
  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
  • مهدی ملائی
  • عضو هیئت مدیره
  • محمد خدائی وله زاقرد
  • عضو هیئت مدیره