فارسی English
امروز پنجشنبه 2 فروردین ماه 1397 | 7:25 AM
  • منوچهر اکبری ترکمان
  • رئیس هیئت مدیره
  • عبداله امیر صادقی
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
  • ارسلان امتعلی
  • عضو هیئت مدیره
  • مهدی ملائی
  • عضو هیئت مدیره
  • عباس صالح اردستانی
  • نائب رئیس هیئت مدیره