فارسی English
امروز یکشنبه 28 آبان ماه 1396 | 3:14 PM
  • منوچهر اکبری ترکمان
  • رئیس هیئت مدیره
  • عبداله امیر صادقی
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
  • ارسلان امتعلی
  • عضو هیئت مدیره
  • مهدی ملائی
  • عضو هیئت مدیره
  • عباس صالح اردستانی
  • نائب رئیس هیئت مدیره