فارسی English
امروز سه شنبه 1 اردیبهشت ماه 1398 | 1:26 AM
  • سید امیر حسین شمس دولت آبادی
  • رئیس هیئت مدیره
  • فرهاد سعدلو پاریزی
  • نائب رئیس هیئت مدیره
  • حمید رضا عبدالمالکی
  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
  • مهدی ملائی
  • عضو هیئت مدیره
  • محمد خدائی وله زاقرد
  • عضو هیئت مدیره