فارسی English
امروز چهارشنبه 25 مرداد ماه 1396 | 11:23 PM
  • منوچهر اکبری ترکمان
  • رئیس هیئت مدیره
  • عبداله امیر صادقی
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
  • عباس اشرف نژاد
  • نایب رئیس هیئت مدیره
  • ارسلان امتعلی
  • عضو هیئت مدیره
  • مهدی ملائی
  • عضو هیئت مدیره