فارسی English
امروز دوشنبه 4 مرداد ماه 1400 | 10:06 PM

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام)


تاریخ درج : 1394/05/24

تعداد بازدید کنندگان : 1749 نفر


توضیحات:
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام) در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1394/04/24 در محل شرکت واقع در تهران کیلومتر 4 جاده مخصوص کرج تشکیل می گردد.بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت بعمل می آید که در مجمع مذکور حضور به هم رسانند.سهامداران محترمی که تمایل به حضور در مجمع عمومی فوق را دارند می توانند از روز شنبه مورخ 1394/04/20 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1394/04/22 با ارائه مدارک شناسایی معتبر (کارت ملی) بهمراه ورقه سهام جهت دریافت برگ ورود به جلسه به امور سهام شرکت (واقع در محل کارخانه) مراجعه فرمایند.بدیهی است فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که برگ ورودی دریافت کرده باشند.