فارسی English
امروز پنجشنبه 21 آذر ماه 1398 | 8:57 AM

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت تولیدی ایران تایر


تاریخ درج : 1395/02/19

تعداد بازدید کنندگان : 1310 نفر


توضیحات:
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت تولیدی ایران تایر در تاریخ 1394/03/27 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.بدین ترتیب سرمایه شرکت از مبلغ 142.234.409.000 ریال به مبلغ 286.468.818.000 ریال افزایش یافت.